Κατατακτήριες Εξετάσεις
Ανακοινώνεται ότι ο τρόπος κατάταξης πτυχιούχων στο Τμήμα  για το Ακαδημαϊκό Έτος 2012 -2013 θα γίνει με  εξετάσεις σε τρία μαθήματα:


ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι / ΦΥΣΙΚΗ Ι /  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ


Η εξεταστέα ύλη είναι η εξής:

ΑΝΑΤΟΜΙΑ Ι
 • Ανατομικά Συστήματα
 • Μυοσκελετικό
 • Κυκλοφορικό
 • Ουροποιητικό-Γεννητικό
 • Πεπτικό
 • Αναπνευστικό           
 • Σύστημα Ενδοκρινών Αδένων & Δέρματος
 • Σύστημα Αισθητηρίων Οργάνων
ΦΥΣΙΚΗ Ι
 • Νόμοι Νεύτωνα
 • Έργο – Ενέργεια – Ισχύς
 • Αρχές Διατήρησης (Ενέργειας- Ορμής- Στροφορμής)
 • Αρμονικές & Φθίνουσες Ταλαντώσεις
 • Στατικός Ηλεκτρισμός
 • Δυναμικός Ηλεκτρισμός
 • Συνεχές Ηλεκτρικό Ρεύμα
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
 • Διανυσματικός Λογισμός
 • Ορίζουσες και Πίνακες
 • Μιγαδικοί Αριθμοί
 • Διαφορικός και Ολοκληρωτικός Λογισμός
 • Στοιχεία Αναλυτικής Γεωμετρίας
 
Δικαιολογητικά:

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για την συμμετοχή στις κατατακτήριες εξετάσεις του Τμήματος  είναι από 01/11/2012 μέχρι 15/11/2012.
 
Τα δικαιολογητικά που πρέπει να καταθέσουν οι ενδιαφερόμενοι στη Γραμματεία του Τμήματος  είναι τα εξής:

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου (δίνεται από την Γραμματεία του Τμήματος).

2. Αντίγραφο πτυχίου (επικυρωμένο) ή πιστοποιητικό ολοκλήρωσης σπουδών. Σε περίπτωση που δεν αναγράφεται αριθμητικά ο βαθμός πτυχίου, ο υποψήφιος θα πρέπει να προσκομίσει και πιστοποιητικό, στο οποίο να αναγράφονται αναλυτικά οι βαθμοί των μαθημάτων που απαιτούνται για την εξαγωγή του βαθμού πτυχίου. Προκειμένου για πτυχιούχους εξωτερικού συνυποβάλλεται και βεβαίωση ισοτιμίας του τίτλου σπουδών τους από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή από το όργανο που έχει την αρμοδιότητα αναγνώρισης του τίτλου σπουδών.

 
Ημερομηνίες Εξετάσεων:

Οι ημερομηνίες των εξετάσεων θα οριστικοποιηθούν με νεώτερη ανακοίνωση και εκτιμάται ότι πραγματοποιηθούν στο διάστημα από 01/12/2011 έως 20/12/2011.

Λεπτομερέστερες πληροφορίες θα δίδονται από τη Γραμματεία από τέλους Οκτωβρίου  του ακαδημαϊκού έτους  2012-2013 ή στην ιστοσελίδα του τμήματος www.optiki.teipat.gr