Οδηγός Σπουδών

Δομή και διάρκεια σπουδών

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

SYLLABUS

Η ελάχιστη διάρκεια σπουδών στο Τμήμα «Οπτικής και Οπτομετρίας», είναι οκτώ (8) εξάμηνα, από τα οποία το τελευταίο, όγδοο (8°), διατίθεται για την εκπόνηση της Πτυχιακής Εργασίας και Πρακτικής Άσκησης. Η εκπαίδευση των σπουδαστών γίνεται με παραδόσεις μαθημάτων, εργαστηριακές ασκήσεις, εκπονήσεις εργασιών, σεμινάρια, μελέτες περιπτώσεων, επισκέψεις σε εργαστήρια κλπ. Τα μαθήματα έχουν θεωρητικό ή και εργαστηριακό μέρος. Τα μαθήματα μπορούν να διακριθούν ως εξής:

 1. Θεωρητικά μαθήματα
  Θεωρητικά μαθήματα είναι αυτά τα οποία έχουν μόνο ώρες θεωρητικής διδασκαλίας. Τμήμα της διδασκαλίας αυτής μπορεί να περιλαμβάνει και εκπόνηση μελετών και δραστηριότητες για την εμπέδωση των θεωρητικών γνώσεων και την εφαρμογή τους σε διάφορες συνθήκες και περιπτώσεις (όπως συμμετοχή σε συνέδρια, σεμινάρια, εκπαιδευτικές επισκέψεις). Οι διδάσκοντες μπορούν να εξειδικεύουν τις παραπάνω δραστηριότητες σύμφωνα με τις υφιστάμενες συνθήκες στο Τμήμα. Τα θεωρητικά μαθήματα αξιολογούνται στις εξεταστικές περιόδους.
 2. Μικτά μαθήματα
  Μικτά ονομάζονται τα μαθήματα που αποτελούνται από θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος. Για τα μαθήματα αυτά βαθμολογείται χωριστά το θεωρητικό και χωριστά το εργαστηριακό μέρος. Ο σπουδαστής θεωρείται ότι έχει περάσει το μικτό μάθημα εάν έχει εξετασθεί επιτυχώς και στο θεωρητικό και στο εργαστηριακό μέρος του μαθήματος.
Αν ο σπουδαστής αποτύχει σε ένα από τα δύο μέρη και επιτύχει στο άλλο, επανεξετάζεται μόνο στο μέρος στο οποίο απέτυχε. Αν ο σπουδαστής περάσει το θεωρητικό μέρος και αποτύχει στο εργαστηριακό, υποχρεούται να παρακολουθήσει το εργαστήριο σε επόμενο εξάμηνο και ισχύουν όσα περιγράφονται στον Κανονισμό Σπουδών του Ιδρύματος και την κείμενη νομοθεσία σχετικά με τον ελάχιστο αριθμό παρακολουθήσεων.

Κατάταξη μαθημάτων
Τα μαθήματα κατατάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες:
 • Μαθήματα Γενικής Υποδομής (ΜΓΥ):
  Ανατομία Ι, Εισαγωγή στην Πληροφορική, Πρώτες Βοήθειες, Φυσική Ι (Μηχανική, Ηλεκτρισμός), Στοιχεία Χημείας, Μαθηματικά, Σχέδιο και Αισθητική Προσώπου, Φυσιολογία, Φυσική ΙΙ (Οπτική), Μικροβιολογία-Ανοσολογία, Εργονομία φωτισμού, Πληροφορική στην Οπτομετρία.
 • Μαθήματα Ειδικής Υποδομής (ΜΕΥ):
  Ανατομία ΙΙ, Επιστήμη της Όρασης και Οπτομετρίας, Επιστήμη και Κατεργασία Κρυστάλλων, Νευρολογία Οφθαλμών-Νευροφυσιολογία, Εφαρμοσμένη Οπτική, Παθολογίες Οφθαλμών, Οπτικά Υλικά, Ξένη Γλώσσα και Ορολογία, Τεχνολογία Οπτικών Οργάνων, Φαρμακολογία Οφθαλμού, Μηχανική Όραση, Δεοντολογία Επαγγέλματος Οπτικού-Οπτομέτρη, Ασφάλεια και Υγιεινή Εργασίας, Ψυχολογία της Υγείας, Κοστολόγηση και Τιμολόγηση-Marketing, Μεθοδολογία Έρευνας στην Οπτική-Οπτομετρία, Τεχνολογία Laser.
 • Μαθήματα Ειδικότητας (ΜΕ):
  Εισαγωγή στην Οπτομετρία, Τεχνολογία Οφθαλμικών Φακών Ι, Τεχνολογία Οφθαλμικών Φακών ΙΙ, Κλινική Οπτομετρία, Φακοί Επαφής Ι, Κλινική Διάθλαση, Παιδιατρική Οπτομετρία-Οπτομετρία Τρίτης Ηλικίας, Κλινική Οπτομετρία ΙΙ, Φακοί Επαφής ΙΙ και Κλινική Άσκηση, Ορθοοπτική και Διόφθαλμη Όραση, Κλινικές Εφαρμογές Διάθλασης-Οπτομετρίας, Σύγχρονες Οπτικές Εφαρμογές, Βοηθήματα Χαμηλής Όρασης.
Εξεταστική Διαδικασία
Μετά τη λήξη των μαθημάτων κάθε διδακτικού εξαμήνου, ακολουθεί εξεταστική περίοδος, δύο (2) εβδομάδων, κατά τη διάρκεια της οποίας οι σπουδαστές εξετάζονται γραπτώς.
Η συμμετοχή στις εξετάσεις περιόδου σε θεωρητικά μαθήματα, ή στο θεωρητικό μέρος μικτών μαθημάτων είναι δυνατή μόνο στους σπουδαστές που τα έχουν δηλώσει και διεξάγονται με βάση το πρόγραμμα, που συντάσσεται και ανακοινώνεται με ευθύνη του Προϊστάμενου του Τμήματος, δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την έναρξη των εξετάσεων. Το πρόγραμμα εξετάσεων περιλαμβάνει:
 • το εξεταζόμενο μάθημα
 • τον εισηγητή των θεμάτων
 • ημερομηνία κα ώρα εξετάσεων
Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι η υποχρεωτική δήλωση, στην αρχή του εξαμήνου, των μαθημάτων τα οποία προτίθεται να παρακολουθήσει ο σπουδαστής.

Βαθμός Πτυχίου
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών του ΤΕΙ Πατρών, ο βαθμός πτυχίου προκύπτει από τον παρακάτω τύπο (με προσέγγιση δύο δεκαδικών της ακεραίας μονάδας). Όπου β1, β2,..., βν είναι οι βαθμοί όλων των μαθημάτων (υποχρεωτικών και κατ’ επιλογή υποχρεωτικών) του Προγράμματος Σπουδών που παρακολούθησε επιτυχώς ο σπουδαστής, και δ1, δ2, …, δν οι αντίστοιχες διδακτικές μονάδες. Στα μαθήματα περιλαμβάνεται και η Πτυχιακή Εργασία.
Β=[(δ1×β1)+(δ2×β2)+...+(δν×βν)]/(δ1+δ2+...+δν)

Πτυχιούχος ανακηρύσσεται ο σπουδαστής αφού συμπληρώσει όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία.

Περιγραφή και προοπτικές πτυχιούχων

Οι πτυχιούχοι του Τμήματος με την ολοκλήρωση των σπουδών τους θα αποκτήσουν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες, ώστε να μπορούν να απασχολούνται είτε στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, είτε ως αυτοαπασχολούμενοι.

Ειδικότερα, ένας πτυχιούχος Οπτικός-Οπτομέτρης μπορεί να ασχολείται:
 • με την εκτέλεση συνταγών από Οπτικο-Οπτομέτρη ή Οφθαλμίατρο
 • με την εφαρμογή φακών επαφής
 • με την συνταγογράφηση, την κατασκευή και πώληση γυαλιών οράσεως, φακών επαφής, γυαλιών ηλίου, βοηθημάτων χαμηλής όρασης, συστημάτων φροντίδας φακών επαφής και συναφή προς την όραση είδη
Ερευνητικά Ενδιαφέροντα του Τμήματος
Το τμήμα ενδιαφέρεται για ερευνητικές συνεργασίες. Ερευνητικά προγράμματα πρόκειται να ξεκινήσουν σύντομα σε συνεργασία με Ελληνικές και διεθνείς εταιρίες.