Δικαιολογητικά Εγγραφής
Οι εγγραφές των επιτυχόντων σπουδαστών στο ΤΕΙ Πάτρας γίνονται από 11 Σεπτεμβρίου μέχρι και 28 Σεπτεμβρίου.

Από πέρσι με εντολή του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, όλοι οι σπουδαστές εγγράφονται αποκλειστικά στο Α εξάμηνο (ήτοι το Σεπτέμβριο του 2011).

Για την εγγραφή τους οι επιτυχόντες ή νομίμως εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, καταθέτουν στη γραμματεία της Σχολής ή του Τμήματος τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
 • Αίτηση για εγγραφή – Υπεύθυνη Δήλωση
  (διανέμεται από τη Γραμματεία του Τμήματος κατά την ώρα της εγγραφής
  στην οποία ο/η εισαγόμενος/νη δηλώνει ότι δεν είναι εγγεγραμμένος/νη σε άλλη Σχολή ή Τμήμα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ελλάδα.
 • Τίτλο Απόλυσης. Απολυτήριο ή Πτυχίο ή αποδεικτικό του Σχολείου από το οποίο αποφοίτησε ή νομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο των τίτλων αυτών. 
  (σε περίπτωση που υποβάλλεται απολυτήριο ή πτυχίο στην πρωτότυπη έκδοσή του, αυτό μπορεί να αποσυρθεί, όταν ο ενδιαφερόμενος προσκομίσει αντίστοιχο αποδεικτικό ή φωτοαντίγραφο)
 • Nομίμως κυρωμένο αντίγραφο ή φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης πρόσβασης
  (όσοι πέτυχαν από το Γενικό Λύκειο (90% και 10%) και ΕΠΑΛ - ΟΜΑΔΑ Β΄ (90% και 10%),  δεν απαιτείται στους απόφοιτους Τ.Ε.Ε., ΕΠΑΛ - ΟΜΑΔΑ Α)
 • Έξι (6) φωτογραφίες (έγχρωμες) τύπου αστυνομικής ταυτότητας.
 • Ατομικό Στατιστικό Δελτίο Σπουδαστή (δίδεται από τη Γραμματεία)
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας. (Μη επικυρωμένη)

Κατά την προσέλευσή τους για εγγραφή, οι εισαχθέντες πρέπει να έχουν μαζί τους την αστυνομική ταυτότητα και φωτοτυπία αυτής ή άλλο δημόσιο έγγραφο, από το οποίο να αποδεικνύονται τα ονομαστικά τους στοιχεία και η ακριβής ημερομηνία γέννησης.

Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι όλοι οι νεοεισαχθέντες πρέπει να φροντίσουν για την έγκαιρη εγγραφή τους μέσα στις παραπάνω προθεσμίες και σύμφωνα με το ειδικότερο πρόγραμμα κάθε Σχολής ή Τμήματος. Όσοι δεν εγγραφούν στο οριζόμενο χρονικό διάστημα, χάνουν οριστικά το δικαίωμα εγγραφής τους.


Ανανέωση εγγραφής
Οι σπουδαστές υποχρεούνται ανά εξάμηνο σε ανανέωση εγγραφής. H ανανέωση γίνεται πριν από την έναρξη των μαθημάτων του εξαμήνου απ' ευθείας από τους σπουδαστές μέσω του πληροφοριακού συστήματος του ΤΕΙ. Οι κωδικοί πρόσβασης στο σύστημα διατίθεται από τη γραμματεία του Τμήματος.

Σπουδαστής που δεν ανανέωσε την εγγραφή του για δύο (2) συνεχόμενα ή για τρία (3) μη συνεχόμενα εξάμηνα σπουδών, χάνει τη δυνατότητα να συνεχίσει τις σπουδές του στο TEI και διαγράφεται από τα μητρώα του Tμήματος αυτοδίκαια. Aιτήσεις επανεγγραφής διαγραφέντων εξετάζονται από το Συμβούλιο του ΤΕΙ μόνο για σοβαρούς λόγους.