Ανακοίνωση Μεταπτυχιακού Προγράμματος
Δευτέρα, 15 Απρίλιος 2013 09:00
ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Οφθαλμολογική Κλινική του τμήματος Ιατρικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης οργανώνει και λειτουργεί Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών από το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, έναρξη τον Οκτώβριο 2013, με τίτλο  «Ιατρική Απεικόνιση στην Οφθαλμολογία» σύμφωνα με το αριθμ.3382/ 18-12-2012 τ. Β΄ΦΕΚ.

Βασικό αντικείμενο του προγράμματος είναι η μεταπτυχιακή διδασκαλία, έρευνα και πρακτική εκπαίδευση στην Ιατρική Απεικόνιση του Οπτικού Συστήματος.

Το Π.Μ.Σ. θα πραγματοποιηθεί με τη μέθοδο της τηλεκπαίδευσης (tele-education) ώστε οι φοιτητές του μεταπτυχιακού να μπορούν να συμμετέχουν ενεργά στις παραδόσεις και στις επιλεγμένες εξεταστικές διαδικασίες από τον τόπο κατοικίας τους.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν από 13 Μαΐου έως 16 Ιουνίου 2013 , online αίτηση υποψηφιότητας καθώς και τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, είτε με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος είτε με αναγνώριση από τον ΔΟΑΤΑΠ
  2. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  3. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
  4. Δύο συστατικές επιστολές (προαιρετικά)
  5. Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας (προαιρετικά)
  6. Άλλα σχετικά πιστοποιητικά, δημοσιεύσεις κλπ
 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Τσαραγκλή Έφη στο τηλ. 2551030383 καθημερινά 09-15.00 ή στην κα Παπαρνάκη Κατερίνα στο 2551039891.

Για περισσότερες πληροφορίες στα websites:

http://oi.med.duth.gr  και  http://elkethop.alex.duth.gr

 

Υπεύθυνος Προγράμματος & Διευθυντής Τμήματος Σπουδών
Βασίλειος Κοζομπόλης
Καθηγητής Οφθαλμολογίας